ΟΙΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ,

Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΜΟΝΟ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ!!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 . ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ
2000
Αριθμός 6 8265 /2000
Θέμα Ερμηνεία και εφαρμογή του Π.Δ. 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α' 116) "Περί κατηγοριών Μελετών".
Κείμενο Με το Π.Δ. 256/1998 (ΦΕΚ 190/Α/1998) στις κατηγορίες μελετών που προβλέπονται στο Π.Δ. 541/1978, προστέθηκε νέα κατηγορία, η "υπ1 αριθ. 27 με τίτλο: "Περιβαλλοντικές Μελέτες".

Η νέα αυτή ευρύτερη κατηγορία μελετών εξειδικεύεται, με τρόπο ενδεικτικό, στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νέου αυτού Π.Δ.

Με αφορμή ερωτήματα - αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων γύρω από, την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω Π.Δ. που μας υποβλήθηκαν από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες της Χώρας, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ..1 και 2α του Π.Δ 256/1998, στην κατηγορία μελετών 27 με τίτλο "Περιβαλλοντικές Μελέτες", περιλαμβάνονται όχι μόνον οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για δημόσια έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται από φορείς του Δημόσιου Τομέα, αλλά και οι ΜΠΕ για, ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες, που υπάγονται στην πρώτη (Α1) κατηγορία (Ομάδα Ι και Ομάδα II) της ΚΥΑ 69269/5387/1990. Η ουσία των παραπάνω διατάξεων έγκειται στο γεγονός ότι εφεξής, τα διάφορα είδη περιβαλλοντικών μελετών δεν είναι δυνατόν να καταρτίζονται από επιστήμονες ανεξαρτήτως ειδικότητος και λοιπών επιστημονικών εφοδίων αλλά, αντιθέτως, τίθενται - για πρώτη φορά όσον αφορά την ευρύτερη αυτή κατηγορία μελετών - σύνολο ορισμένων επιστημονικών προϋποθέσεων και προσόντων που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο των μελετητών ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική επάρκεια, αρτιότητα και εγκυρότητα αυτών. Και φυσικά η επιδίωξη αυτή για την ποιότητα των μελετών δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά έχει προφανώς ως απώτερο στόχο την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανωτέρω άποψη βρίσκει επαρκέστατο έρεισμα τόσο στις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος (άρθρο 24) όσο και στις σχετικές διατάξεις της Κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 85/337/ΕΟΚ, άρθρο 1 παρ. 1 και 2),
τέλος δε στις διατάξεις του ν.1650/1986 (άρθρα 1,2 και 3) και στις εκτελεστικές αυτού κανονιστικές διατάξεις που ακολούθησαν (ΚΥΑ 69269/5387/1990 κ.α.)

2.Κατ εφάρμόγήν των ανωτέρώ οι υπηρεσίες του δημοσίόυ, των Ν.Π.Δ.Δ, των ΟΤΑ, τών Δήμοσίων Επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών Δημοσίου ενδιαφέροντος, στις περιριπτώσεις που αναθέτουν "Περιβαλλοντικές Μελέτες" (άρθρο 1 παρ.2 του Π.Δ 256/1998), οφείλουν να απευθύνουν τις σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μελετητές της κατηγορίας 27 του Π.Δ. 256/1998, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 716/1977, όπως ισχύει. Ως προς τα έργα και τις δραστηριότητες που εκτελούνται/αναπτύσσονται από ιδιωτικούς φορείς, οι συναφείς ΜΠΕ επιβάλλεται, ομοίως, να ανατίθενται σε μελετητές της νέας ως άνω κατηγορίας 27 που καθιερώνεται με το Π.Δ 256/1998.

3. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή είτε πρόκειται για δημόσια είτε για ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες, εφόσον πρόκειται για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των οποίων ο χαρακτήρας και οι ειδικότερες πτυχές τους καθιστούν επιστημονικά αναγκαία τη χρησιμοποίηση ειδικών συνεργατών, θα πρέπει στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ 256/1998, οι σχετικές ΜΠΕ να συνυπογράφονται και από επιστήμονες - ειδικούς συνεργάτες με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

4. Δεδομένου ότι από την καθιέρωση των νέων ρυθμίσεων του Π.Δ 156/1998 μέχρι σήμερα έχει παρέλθει χρόνος επαρκής για την κατάρτιση και κατάθεση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είχαν ανατεθεί πριν την έναρξη ισχύος του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος, οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την έγκριση της κατηγορίας αυτής των μελετών, οφείλουν εφεξής να μην παραλαμβάνουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αν δεν έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από μελετητές ή τους νόμιμους εκπροσώπους γραφείων μελετών, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο μελετητή της κατηγορίας 27 του Π.Δ 256/1998.

5. Η συνδρομή των προσόντων του νέου πτυχίου της Γ.Ε.Μ στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εκάστοτε μελετητή (μελετητή ατομικώς ή Γραφείου Μελετών συγκροτημένου από ατομικά πτυχία Μελετητών) θα πιστοποιείται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία ο ανωτέρω μελετητής θα βεβαιώνει ότι είναι κάτοχος του νέου πτυχίου, με συγκεκριμένη αναφορά στον αριθμό του πτυχίου του, στο χρόνο κτήσης αυτού και στη διάρκεια της ισχύος του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: